Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Velkommen til Malernes Fagforening Øst/Vest​

tlf. 8613 2100​

           

Bliv medlem i gruppen

Vedtægter for Malernes fagforening Øst/Vest

VEDTÆGTER for Malernes Fagforening Øst/Vest

CVR. Nr. 39 75 79 15

Malernes fagforening Øst/Vest Stiftet d. 16.marts 2010

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Malernes Fagforening Øst / Vest”. Foreningen dækker områderne for de tidligere afdelinger Malernes Fagforening Århus og Malernes Fagforening Viborg Amt / Randers. Foreningen har hovedsæde i Aarhus kommune, med filialkontor i Viborg og Randers, og er tilsluttet Malerforbundet i Danmark. Afdelingens A-kasse har hovedkontor på filialkontoret i Viborg.​

§ 2. Formål

Formålet er at samle og organiser alle ved malerarbejde beskæftigede lønarbejdere, samt fagets lærlinge i afdelingens område til en forening under ledelse af en bestyrelse, og værne om og varetage sine medlemmers faglige, økonomiske, sikkerheds- og miljømæssige interesser. Det formål søges opnået ved:

1. at søge de til enhver tid gældende bestemmelser vedrørende arbejdsforhold, beskæftigelse og betaling for udført arbejde overholdt.

2. at medvirke til at få det bedst mulige resultat ud af de opgaver afdeling og forbund tager op.

3. at afholde møder for at diskutere faglige og miljømæssige forhold, samt styrkesammenholdet.

4. at søge samarbejde med andre organisationer indenfor den faglige og politiske arbejder- bevægelse.

§ 3. Foreningens midler og ejendom

stk.1.

Foreningens midler skal, udover den del der er anbragt i foreningens lokaler og kooperative foretagender, være indsat i et af bestyrelsen godkendt pengeinstitut til bedst mulig forrentning, dog således, at de kan hæves med kort varsel og i øvrigt på en måde, som bestyrelsen finder hensigtsmæssig og tjenligt for foreningen.

Stk. 2.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige det nødvendige. Foreningens inventar og øvrige ejendele holdes forsikret og skal så vidt muligt være til stede i dens lokaler.

Stk. 3.

Pengebevillinger skal fremlægges på en lovlig indvarslet varslet generalforsamling og skal først være behandlet i bestyrelsen.​

Skt. 4.

Medlemmerne hæfter kun for foreningens forpligtelser med deres kontingent. De hæfter således ikke personligt eller solidarisk.​

§ 4. Medlemspligter

Stk. 1.

Medlemmerne er pligtige til at indbetale et kontingent til Malerforbundet / afdelingen. Kontingentsatsen er som fastsat i forbundsloven plus det lokale kontingent.

Stk. 2.

Indmeldelse sker hos kassereren eller dennes stedfortræder. Indmeldelse regnes fra den dag hvor første måneds kontingent er fuldt betalt.

Stk. 4.

Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, må anmeldelse herom ske ved personligt fremmøde på et af afdelingens kontorer. Udmeldelse følger de til enhver tid gældende regler for udmeldelse af A – kassen.

Stk. 5.

Det er medlemmernes pligt gensidigt at kontrollere medlemskab på arbejdspladsen. Nægter nogen under sådan kontrol at dokumentere sit medlemskab eller ordne sit forhold til fagforeningen, skal dette straks meddeles til bestyrelsen.

Stk. 6.

På ethvert større værksted er det medlemmernes pligt at søge oprettelse af en klub. Hvor en sådan klub er godkendt af foreningens bestyrelse, skal alle på værkstedet arbejdende svende være medlem af denne. For klubberne gælder særlige love, som vedtaget af klubbens generalforsamling skal godkendes af fagforeningens bestyrelse.

Stk. 7.

Medlemmerne må ikke etablere arrangementer eller optræde i fagforeningens navn uden bestyrelsens godkendelse.​

§ 5. Bod og eksklusion

Ethvert medlem der ikke retter sig efter foreningens love og vedtægter, herunder overenskomster om løn- og arbejdsforhold samt gældende miljø- og sikkerhedsregler kan idømmes en bod efter bestyrelsens skøn.

Eksklusion af et medlem, som har skadet foreningen, kan kun finde sted på en generalforsamling og i henhold til forbundslovens bestemmelser.​

§ 6. Fagretslig bistand

Stk. 1.

Uoverensstemmelser angående overenskomst og prisliste skal anmeldes til bestyrelsen. Finder denne anmeldelsen berettiget føres sagen fagretsligt og de hermed forbundne udgifter afholdes af afdelingen og forbundet efter konkret vurdering af den enkelte sag og udgift.

Stk. 2.

Hvis bestyrelsen skønner, at en sag har principiel betydning, kan der betales tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer, der er part i sagen og som deltager i møderne i arbejdstiden.

Stk. 3.

Bestyrelsens pligt til at ordne medlemmers forhold, gælder kun i sager, der er opstået, mens vedkommende har været medlem af afdelingen.

Stk. 4.

Ingen medlemmer må optage arbejde, hvorom der findes uoverensstemmelse, før henvendelse er sket til fagforeningen.

Stk. 5.

På kontrollerede eller af opmålingsafdelingen udførte arbejdsregninger må ikke foretages rettelser eller afskrivninger, før disse har været forelagt fagforeningen til godkendelse.​

§ 7. Medlemsrettigheder

Stk. 1.

Fagforeningens medlemmer har adgang til alle foreningens møder og generalforsamlinger ved dokumentation af gyldigt medlemskab og har stemmeret om alle foreningens forhold.

Stk. 2.

Ved afstemning om overenskomstforslag har kun aktive medlemmer stemmeret.

Stk. 3.

Understøttelse under strejker og lock-out’er udbetales i henhold til Forbundets love. Nedlægges arbejdet uden den lokale bestyrelses og Malerforbundets Hovedbestyrelses godkendelse, udbetales ingen understøttelse. En strejke ledes af formanden og bestyrelsen, der kan antage den nødvendige medhjælp.

Stk. 4.

Efter vurdering i daglig ledelse kan fanen deltage ved medlemmernes begravelser eller bisættelser, når de pårørende er indforstået hermed, og der er gjort anmeldelse til fagforeningen mindst 3 dage forud.

Fanen kan ligeledes, efter vurdering i daglig ledelse, benyttes ved arrangementer og særlige lejligheder.

I alle tilfælde skal brug af fanen fremlægges til orientering på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 5.

Der kan oprettes by klubber i følgende byer Thisted, Viborg, Randers, Aarhus, Grenå og Skanderborg.Stk. 6.Malernes Fagforening Øst / Vest kan efter ansøgning fra de enkelte byklubber yde et tilskud på maksimalt kr. 50,- pr. aktiv medlem pr. år.Tilskud til byklubber kan gives efter de enkelte ansøgninger er behandlet i bestyrelsen. Pengene administreres af byklubberne, som opretter en konto. Der udføres regnskab over forbruget af tilskuddet og eventuelt kontingent. Regnskabet følger almindelig regnskabsår og forelægges hvert år afdelingens bestyrelse til godkendelse. ​Stk. 7.Pensionisttilskuddet fra forbundet administreres i henhold til bestyrelsens beslutning. Hvor der eksisterer en pensionistklub kan tilskuddet indsættes på klubbens konto.Stk. 8.Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning og anvendelse af foranstående bestemmelser i denne paragraf afgøres af bestyrelsen.

§ 8. Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Kun generalforsamlingen kan optage bindende bestemmelser om foreningens principielle stilling samt ophævelse eller forandring af vedtægter.

Stk. 2.

Den ordinære generalforsamling afholdes om foråret i henhold til forbundsloven og indvarsles 7 dage før ved direkte meddelelse pr. post. – En sådan med dagsorden og skriftlig faglig punktberetning indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 3.

Ekstra generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 100 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med motiveret grund. Dog skal en sådan begæring være bestyrelsen så betids i hænde, at generalforsamlingen kan indvarsles med 7 dages frist.

Stk. 4.

Til generalforsamlingen afgives supplerende mundtlig beretning, der sammen med den skriftlige beretning og årsrapport forelægges de ordinære generalforsamlinger til godkendelse.

Stk. 5.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før mødets afholdelse.

Stk. 6.

Når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller et flertal på en generalforsamling bestemmer det, foretages urafstemning. I sådanne tilfælde udsendes en kort redegørelse til forklaring af de foreliggende forslag.

Stk. 7.

Sekretæren fører protokol over generalforsamlingen. Denne fremlægges på førstkommende generalforsamling til godkendelse. Generalforsamlingsprotokollen skal ligge til gennemsyn i fagforeningen 7 dage før generalforsamlingen.​

§ 9. Ledelse

Stk. 1.

Fagforeningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf højst 4 må have sin hovedindtægt i foreningen som tillidsmænd eller ansatte. Bestyrelsen består af formand og næstformand der udgør daglig ledelse, samt kasserer og 6 bestyrelsesmedlemmer. Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt kan daglig ledelse udvides. Lærlinge kan ikke vælges til fuldtidslønnede tillidsposter.​

Stk. 2.

Formand og kasserer vælges i henhold til forbundsloven. Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlinger i lige årstal.

Kasserer, næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlinger i ulige årstal. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, første suppleanten i ulige årstal og anden suppleanten i lige årstal.

Stk. 3.

Hvis der opstilles flere kandidater til valg af henholdsvis formand, næstformand og kasserer skal der foretages urafstemning. For at være opstillingsberettiget til disse poster, skal man opstilles af mindst 5 medlemmer med gyldigt medlemskab I foreningen. Opstilling, med navn og cpr-nr.​på den opstillede og stillere, skal foreligge skriftligt på generalforsamlingen før dagsordenens punkt om valg af bestyrelse. Dette gælder dog ikke ved opstilling til genvalg. Den opstillede og stillerne skal være til stede på generalforsamlingen, eller have anmeldt lovligt forfald til formanden inden generalforsamlingen.

Stk. 4.

Skal der foretages urafstemning, foretages denne ved udsendelse til alle medlemmer umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter en passende frist for urafstemningens afvikling.

Stk. 5.

På generalforsamlingen i ulige årstal vælges 1 fanebærer og 1 suppleant.

Stk. 6.

Foreningens regnskab med regnskabsberetning, revisorpåtegning, påtegning af kritiske revisorer, beskrivelse af regnskabspraksis, resultatopgørelse samt balance udarbejdes af Malerforbundet.

Valg af registreret revisor samt af kritiske revisorer sker på Malerforbundets kongres.

Stk. 7.

Valg af delegerede til Malerforbundets kongres sker i henhold til Love for Malerforbundet. foruden formanden, skal en af afdelingens øvrige delegerede være næstformanden.

Stk. 8.

Alle valgene af bestyrelse, suppleanter og fanebærer afgøres ved almindeligt stemmeflertal. De opstillede skal være til stede på generalforsamlingen eller have anmeldt lovligt forfald til formanden inden generalforsamlingen.

Stk. 9.Ændringer af vedtægterne skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 uges mellemrum.

Til forandring af vedtægterne fordres 2/3 af de afgivne stemmer, alle andre forhold afgøres ved almindelig stemme flertal.

§ 10. Bestyrelsens arbejde

Stk. 1.

Formanden leder foreningens anliggender og udarbejder til den ordinære generalforsamling en beretning om foreningens virksomhed i den forløbne periode. Formanden kan i samråd med den øvrige bestyrelse antage den fornødne medhjælp til foreningens arbejdsopgaver. ​

Afskedigelser skal behandles i bestyrelsen og kræver her flertal. Formanden skal forelægge alle vigtige sager for bestyrelsen. Formanden skal så vidt muligt være til stede på kontoret i den fastsatte kontortid.

Stk. 2.

Næstformanden leder foreningens anliggender under formandens fravær og deltager i alt foreningen vedrørende.

Stk. 3.

Foreningens A-kasse arbejde kan under kasserens ansvar foretages af den i denne paragrafs stk. 1. nævnte antagne medhjælp.

Stk. 4.

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, fastsætter forretningsorden og vælger en sekretær, som ikke nødvendigvis er medlem af bestyrelsen. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsesprotokollen fremlægges for bestyrelsen, og er godkendt, såfremt der ikke er indkommet indsigelser, inden næstkommende bestyrelsesmødes punkt om godkendelse af protokol.

Stk. 5.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer skal i forening med de forannævnte varetage foreningens interesser på bedste måde.

Stk. 6.

Tillidsmændenes løn fastsættes på ordinær generalforsamling og gælder til anden beslutning træffes. Medlemmers eventuelle arbejdstab kan honoreres ifølge husets gældende løn. Øvrige ansattes løn fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 7.

Bestyrelsen har myndighed til at afgøre alle spørgsmål og sager, som kan henføres under foreningens administration, herunder afgive fuldmagt til at formand næstformand og kasserer kan disponere over afdelingens midler.

Stk. 8.

Bestyrelsen er pligtig at møde til alle foreningens møder. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden lovligt forfald 3 gange i en valg periode kan vedkommende fratages sit mandat og suppleanten indkaldes i stedet. Inden dette sker skal sagen have været behandlet på et bestyrelsesmøde.

Stk. 9.

Der afholdes bestyrelsesmøder i henhold til det til enhver tid gældende mindstekrav der er nævnt i § 22, stk. 10, i Love for Malerforbundet. Ekstra møder afholdes, når formanden finder anledning dertil, eller hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.​

§ 11. Opløsning af foreningen

Malernes Fagforening Øst / Vest, cvr.nr. 39757915, kan kun opløses eller sammensluttes med andre afdelinger, når en generalforsamling har besluttet dette med simpelt flertal.​

​​

Forslaget om ophævelse eller sammenslutning skal forud for generalforsamlingen, hvor forslaget behandles, skriftligt udsendes til samtlige medlemmer senest 14 dage forud for mødet.​

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 19. marts, ekstra ordinær generalforsamling d. 30. marts 2012, samt godkendt af Malerforbundet i Danmark​

​​

Aarhus d. 30 Marts 2012​​

Kresten Vendelboe, formand

Kim Dyrberg, næstformand

Claus Clavilla, kasserer

Bent Krog

Thomas Lang Pedersen

Peter Munk-Hansen

Asger Frederiksen

Poul Vagn Nielsen

Jim Overgaard

​Ny version lagt på siten d. 16.10.2012​

​Malernes Fagforening Øst / Vest

CVR: 39757915

Rymarken 4, 1 sal
8210 Aarhus V