Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Velkommen til Malernes Fagforening Øst/Vest​

tlf. 8613 2100​

           

Bliv medlem i gruppen

Arbejdsmiljø i Malerfaget.​

Vinterforanstaltninger

oprettet den 5.12.2017​

Vinterforanstaltninger beskriver de foranstaltninger, som i særlig grad har betydning for, at vinterbyggeri kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt – samt hvem, der har ansvaret for, at de enkelte foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten.

​Vejledningen er en samskrivning af forskellige regelsæt og indeholder en kort gennemgang af bestemte forhold i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse, som har betydning for sikkerhedsarbejdet. Vejledningen indeholder også et afsnit om opvarmning af bygninger og varmt arbejdstøj.

Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Vinterkonsulenterne og BFA Bygge & Anlæg.

Tjekliste for særlige arbejdsmiljøforanstaltninger i vinterbyggeriet

Hent digitalt materiale (gratis)
- åbnes i nyt vindue

Hent trykklart digitalt materiale med skæremærker (gratis)
- åbnes i nyt vindue

oprettet den 5.12.2017

Belysning og elforsyning på byggepladsen

Belysning og elforsyning på byggepladsen indeholder eksempler på, hvordan man kan udforme udendørs og indendørs byggepladsbelysning samt hvordan elforsyningen kan etableres.

Vejledningen er desværre ikke opdateret med de nyeste regler på området.

Eksemplerne i vejledningen gør det nemt at udforme en korrekt byggepladsbelysning, hvor arbejdets størrelse ikke gør det nødvendigt at udarbejde et særskilt projekt for belysning.

Det er BFA Bygge & Anlægs håb, at vejledningen vil hjælpe ved etablering af bygge- og anlægspladser, så det både giver en større kvalitet af arbejdet samt bedre sikkerhed og arbejdsmiljø for de beskæftigede.


Hent digitalt materiale (gratis)
- åbnes i nyt vindu
e

​Belysningen på arbejdspladsen i den mørke tid, hvilke karv stilles der.

oprettet den 7. dec. 2016

Byggepladsens indretning

- Sådan gør vi i malerfaget

DANSKE MALERMESTRE - MALERFORBUNDET I DANMARK

Organisationernes Sikkerhedsudvalg

TOILETFORHOLD:

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte under arbejdet har adgang til toilet. I forbindelse med toilet, skal der forefindes håndvask med rindende koldt og varmt vand.

Faciliteterne skal være hensigtsmæssigt beliggende i forhold til arbejdsstedet og have gode adgangsforhold, samt være til rådighed fra arbejdets begyndelse. Der må højst være en afstand af 200 meter eller en

transporttid på 5 minutter.

Hvor der anvendes afløbsfrit toilet, skal dette have samme hygiejniske standard som toiletter med vandudskylning.​

Malerfagets parter, såvel arbejdsgiver som arbejdstager, er enige om, at offentlige toiletter som hovedregel ikke opfylder bestemmelserne for anvisning af toiletter.

Toilet, håndvask og brusebad skal findes i et antal, der er mindst:

1 toilet for hver 15 personer

1 håndvask for hver 5 personer

1 brusebad for hver 10 personer

Rummene skal opvarmes i nødvendigt omfang, så der under benyttelsen er en temperatur på 18 grader.

Rummene skal holdes ryddelige, rene og være forsvarligt vedligeholdt.

Rummene må ikke benyttes til uvedkommende formål.

OMKLÆDNINGSRUM

Omklædnings- og badefaciliteter skal være sammenhængende med direkte adgang mellem faciliteterne.

Faciliteterne kan være fælles for flere arbejdsgiveres ansatte under forudsætning af, at nedenstående kan opfyldes:

Gulvareal skal udgøre mindst 1 kvadratmeter.

Rum og skabe skal være forsynet med aftræksventil.

Gang- og arbejdstøj skal kunne opbevares hver for sig i f.eks. aflåselige skabe.

Arbejdstøj skal kunne tørres, enten når det befinder sig i skabene eller på bøjlestang.

BRUSEBAD:

Ved arbejde, hvor beskæftigelsen ikke overstiger 2 uger, og hvor vand- og kloaktilslutning ikke er muligt, skal brusebad kun etableres, hvis arbejdet:

er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende,

medfører risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige,

medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden, eller

udsætter den ansatte for høje tempetaturer eller er forbundet med stor fysisk anstrengelse.

Faciliteterne skal etableres på eller i umiddelbar nærhed af byggepladsen og være til rådighed fra arbejdets begyndelse.

SPISERUM:

Spise- og omklædningsrum skal være adskilt.

Der skal være opstillet borde og stole.

Mulighed for at opbevare mad og drikke sundhedsmæssigt forsvarligt, om muligt i køleskab.

Endvidere skal der være mulighed for at varme mad, vand til kaffe o. lign.

Gulvarealet skal være mindst 1 kvadratmeter pr. person.

Rummet skal være forsynet med aftræks-ventiler.

Rummet skal have mindst et vindue, som kan åbnes.

SPØRGSMÅL - ?

Denne pjece er udgivet af DANSKE MALERMESTRE og MALERFORBUNDET i DANMARK i fællesskab.

Vejledningen indeholder en oversigt over nogle af bestemmelserne i Arbejdstilsynets Skurvognsbekendtgørelse samt i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Har du spørgsmål om indholdet eller om tilsvarende emner, kan du henvende dig til dit lokale laug eller lokalforening eller til din lokale fagforening.

DANSKE MALERMESTRE

Island Brygge 26

2300 København S

Tlf. 32 63 03 70

MALERFORBUNDET I DANMARK

Lersø Parkallé 109

2100 København Ø

Tlf. ​39 16 79 00​​

oprettet den 8. juni 2011

girafsliberstativ en ny opfindelse.

klik / ikon​


 oprettet den 18. maj 2011

Ny brevkasse om dine rettigheder​

Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet Herning har startet en ny brevkasse. Her svarer socialrådgiver Hugo Knudsen på spørgsmål om arbejdsbetinget sygdom og arbejdsskader.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en arbejdsbetinget sygdom eller en arbejdsskadesag, er du velkommen til at kontakte brevkassen her.

Skriv dit telefonnummer, så socialrådgiveren kan kontakte dig, hvis der bliver behov for at få supplerende oplysninger fra dig.

Den Sociale Brevkasse ved Arbejdsmedicinsk Klinik Herning behandler socialfaglige problemstillinger, der har med arbejde at gøre, og kan fx besvare spørgsmål om:

 • Sygemelding
 • sygesamtale på arbejdspladsen
 • fastholdelsesplan
 • mulighedserklæring
 • § 56-aftale
 • virksomhedspraktik
 • fremtidige beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder
 • anmeldelse af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom
 • betingelser for anerkendelse som arbejdsskade
 • erstatningsformer
 • godtgørelse for varigt mén eller erstatning for tab af erhvervsevne
 • dine muligheder for at anke en afgørelse
 • dine muligheder for at søge genoptagelse af en arbejdsskadesag
 • forældelsesregler.

Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt.

Spørgsmål og svar i problemstillinger, der kan være af interesse for andre, vises på klinikkens hjemmeside i anonymiseret form, så spørgeren ikke kan identificeres.​

oprettet den 2. maj 2011

Syv nye vejledninger om samarbejde om arbejdsmiljø.​

Arbejdstilsynet har udarbejdet syv nye vejledninger om samarbejde om arbejdsmiljø. Det skyldes, at reglerne på området er blevet ændret bl.a. for at styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomhederne og give virksomhederne mulighed for at organisere samarbejdet mere fleksibelt.​

​oprettet den 23. marts 2011

Velkommen som TR & AMR hos ARBEJDSMILJØHUSET

Et godt arbejdsmiljø sender et positivt signal til virksomhedens kunder. Når der sættes fokus på arbejdsmiljøet, trives medarbejderne. Og medarbejdere der trives, giver tilfredse kunder!

Gennem 20 år har mange små og mellemstore virksomheder brugt arbejdsmiljøhuset som rådgiver om sikkerhed og godt arbejdsmiljø til gavn for ansatte og ledelse. Via forebyggelse kan mange problemer fanges og tæmmes, inden de for alvor udvikler sig.

Der tages udgangspunkt i den enkelte virksomhed og dennes medarbejdere, så der opnås en helhedsorienteret, skræddersyet løsning, hvor det primære er virksomhedens behov og udviklingsmuligheder.

Ved at bruge os som sparringspartner, opnår virksomheden overblik - og overskud.

På vores hjemmeside kan du læse mere om os og de rådgivningsområder, som vi er eksperter i.

​Link

Kontakt

ARBEJDSMILJØHUSET

 oprettet den 10. marts 2011

Byggepladsens indretning - byggefagene

Seje håndværkere bruger hovedet!

Indret byggepladsen med plads til at arbejde nemt og sikkert. Uanset byggepladsens størrelse skal du sikre dig selv og dine kolleger en hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen – det er altafgørende for sikkerheden, arbejdsmiljøet og arbejdets kvalitet.

Det kan du forvente / kursets mål

Du har viden om, hvordan arbejdspladsen indrettes for at løse og forebygge sikkerheds- og arbejdsmiljøproblemer.

Du har kendskab til kravene til den tekniske indretning af byggepladser: stilladser, adgangsveje, skurvogne, fællesfaciliteter m.m. og de forskellige parters ansvar og forpligtigelser.

Du har viden om hvordan byggepladsens indretning organiseres, herunder byggepladsplaner – og du kan identificere, kortlægge, prioritere og beskrive problemstillinger omkring byggepladsens indretning.

Indhold

 • Kurset er udviklet i tæt samarbejde med forbundene indenfor byggefagene og med en underviser fra BAT-kartellet (Lars Vedsmand).
 • Arbejdsmiljøforhold og -problemer på byggepladser.
 • Ansvarsområder på byggepladsen.
 • Planlægning af byggepladsen – teknisk og organisatorisk.
 • Arbejdsmiljøarbejdet på byggepladsen.
 • Informationssøgning om byggepladsens indretning.
 • Besøg på en lokal byggeplads i Nordsjælland, som udgangspunkt for en projektopgave.
 • Projektarbejde i grupper - om løsning af arbejdsmiljøproblemer.

Vejledning

 • Kurset strækker sig over 5 dage og foregår på Center for arbejdsliv & læring A/S – Lo-skolen.
 • Kontakt eventuelt den kursusansvarlige Leif Andersen, Center for arbejdsliv & læring A/S – Lo-skolen (leif@cefal.dk).

Deltagertype

Sikkerheds- og tillidsrepræsentanter fra byggefagene.​

klik / ikon


oprettet den 10. oktober 2010

Nye regler om sikkerhedsorganisation:

Fremover kan den enkelte virksomhed selv beslutte inden for nogle enkle rammer, hvordan dens sikkerhedsorganisation (arbejdsmiljøorganisation) skal bygges op, og hvor mange medlemmer den skal have. De nye regler forventes at træde i kraft den 1. oktober

klik / ikon


oprettet den 10. august 2010

Nye regler om sikkerhedsorganisation:

Fremover kan den enkelte virksomhed selv beslutte inden for nogle enkle rammer, hvordan dens sikkerhedsorganisation (arbejdsmiljøorganisation) skal bygges op, og hvor mange medlemmer den skal have. De nye regler forventes at træde i kraft den 1. oktober​

​Malernes Fagforening Øst / Vest

CVR: 39757915

Rymarken 4, 1 sal
8210 Aarhus V